View My Stats

Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2008

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 20.12.1998

Η Γενική Συνέλευση των ΝΕΦ Κρήτης,που συνήλθε την 20η Δεκεμβρίου 1998,

Λαμβάνοντας υπ’όψιν

- Την ειδική απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής (Federal Committee) των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ (28-30.8.1998) στην Ιταλία,
- Τις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια της Agenda 2000,

Εκτιμώντας ότι

- Η προσεχής διεύρυνση απαιτεί επιπρόσθετη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης στα νέα κράτη-μέλη,
- Η οικονομική & κοινωνική συνοχή είναι αναγκαία προϋπόθεση προς μια Ομοσπονδιακή Ευρώπη,
- Τα Διαρθρωτικά Ταμεία είναι ένα από τα στοιχεία εκείνα που μπορούν να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. αλλά και αυτών που θα ενταχθούν μελλοντικά,

Επισημαίνει ότι

- Η διασφάλιση της μελλοντικής διαρθρωτικής πολιτικής,με την εφαρμογή της σε ίση βάση τόσο για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. όσο και για αυτά που θα ενταχθούν μελλοντικά,θα επιφέρει μεγαλύτερη συνοχή,
- Η πολιτική των Διαρθρωτικών Ταμείων θα πρέπει να συνεχίσει να βασίζεται στη διασυνοριακή και διαπεριφερειακή αλληλεγγύη και συνεργασία,στοχεύοντας στη βελτίωση του επιπέδου ζωής στις περιφέρειες εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν έντονα αναπτυξιακά προβλήματα,
- Χώρες όπως η Ελλάδα,που τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης από τα κοινοτικά ταμεία,πρέπει στην νέα διαρθρωτική περίοδο 2000-2006 να αξιοποιήσουν με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στο υψηλότερο δυνατό ποσοστό τους κοινοτικούς πόρους.

=====================================================================
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 20.12.1998

Η Γενική Συνέλευση των ΝΕΦ Κρήτης,που συνήλθε την 20η Δεκεμβρίου 1998,

Λαμβάνοντας υπ΄όψιν

- Ότι σε μια σύντομη ιστορική περίοδο 40 ετών,η Ενωμένη Ευρώπη πέτυχε να εξελιχθεί από τελωνειακή ένωση σε ένωση χωρών με κοινό νόμισμα και κοινή οικονομική πολιτική,με ειρηνικά μέσα,
- Η Ευρωπαϊκή Ένωση με την έναρξη της ΟΝΕ θα κάνει το πιο καθοριστικό βήμα της 40χρονης πορείας της,όχι μόνο για τα ΄΄15΄΄ κράτη-μέλη,αλλά για ολόκληρη την ήπειρο,
- Η ΟΝΕ είναι μεν αναγκαίος όρος για την ευρωπαϊκή ενοποίηση,όχι όμως και ικανός από μόνος του για τη δημιουργία μιας ισχυρής ευρωπαϊκής ταυτότητας


Εκτιμώντας ότι

- Ενώ η Συνθήκη του Amsterdam δεν έχει ακόμη κυρωθεί από το σύνολο των ΄΄15΄΄ κρατών-μελών,έτσι ώστε να τεθεί σε εφαρμογή,η διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης απαιτεί περαιτέρω ενοποιημένη δράση,
- Οι εγγενείς αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,και κυρίως οι κανόνες της ομοφωνίας στη λήψη αποφάσεων την εμποδίζουν να παρέμβει αποφασιστικά στη διεθνή σκηνή και να επηρεάσει τις εξελίξεις

Επισημαίνει ότι

- Μετά την κυκλοφορία του ΕΥΡΩ,που οδηγεί σταθερά σε προσέγγιση της δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής,το ζητούμενο παραμένει η Πολιτική Ένωση,
- Οι διαρκείς πρoσπάθειες για εμβάθυνση και διεύρυνση της Ένωσης,διαμορφώνοντας τις επερχόμενες αλλαγές στην πολιτική οντότητα της Ένωσης,υποχρεώνουν όλα τα κράτη-μέλη να αναζητήσουν την ενίσχυση του λειτουργικού,ευέλικτου ομοσπονδιακού προτύπου,
- Οι διεθνείς εξελίξεις που επηρεάζουν τα υπάρχοντα πολιτικο-οικονομικά θεσμικά σχήματα,απαιτούν ένα σαφή σχέδιο Ευρωπαϊκού Συντάγματος,που θα οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια γνήσια,δημοκρατική,ισχυρή και αποτελεσματική Πολιτική Ένωση.

=====================================================================


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

15.2.1998


Η Γενική Συνέλευση των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης,που συνήλθε την 15η Φεβρουαρίου 1998,

Λαμβάνοντας υπ’όψιν

- Ότι η πολιτική επιλογή συμμετοχής της Ελλάδος στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες,πέρασε από διάφορες φάσεις έως ότου καταλήξει σε μια κοινά αποδεκτή θέση του συνόλου σχεδόν των πολιτικών δυνάμεων για την χρησιμότητα της ένταξης,
- Την ανάγκη ενίσχυσης του δημόσιου διαλόγου για την Ευρώπη,


Ζ η τ ε ί

- Από την ελληνική κυβέρνηση να φέρει άμεσα προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων τη Συνθήκη του Amsterdam και τα κόμματα της αντιπολίτευσης,τις ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να πιέσουν προς αυτή την κατεύθυνση


Κ α λ ε ί

- Τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας στη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος να προωθήσουν διατάξεις που θα αναβαθμίζουν τον ευρωπαϊκό ρόλο του Κοινοβουλίου και θα ανανεώνουν την εμπιστοσύνη των Ελλήνων Πολιτών στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης,
- Την ελληνική κυβέρνηση να προωθήσει περισσότερο τις διαρθρωτικές πολιτικές που θα φέρουν την Ελλάδα πιο κοντά στον εθνικό στόχο συμμετοχής στην ΟΝΕ,
- Τους Πολίτες να απαιτήσουν την ενίσχυση των πολιτικών εκείνων που θα στηρίζουν την ανάδυση μιας ισχυρότερης κοινωνίας των Πολιτών,ικανής να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας καλύτερης Ελληνικής παρουσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.


=====================================================================


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 16.11.1997


Η Γενική Συνέλευση των ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ Κρήτης,που συνήλθε την Κυριακή 16.11.1997,

Υ π ο δ έ χ ε τ α ι
Τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Amsterdam που οδήγησε στην υπογραφή της Νέας Συνθήκης:
- την συνέχιση της πορείας προς την ΟΝΕ με σεβασμό στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος του Maastricht,
- την δέσμευση για σύντομη έναρξη των διαπραγματεύσεων με τις υποψήφιες προς ένταξη χώρες,
- τα ουσιαστικά βήματα που έγιναν στην απασχόληση,την κοινωνική πολιτική,το περιβάλλον,τα ζητήματα εσωτερικών υποθέσεων και δικαιοσύνης,στην ενίσχυση της διαδικασίας συναπόφασης,
- την βούληση για επικύρωση της Νέας Συνθήκης το συντομότερο δυνατόν


Ε κ φ ρ ά ζ ε ι
Τις έντονες επιφυλάξεις της,καθώς διαπιστώνει ότι οι αποκλίνουσες επιδιώξεις των εθνικών κυβερνήσεων,οδήγησαν σε μια περιορισμένη μεταρρύθμιση,ανεπαρκή για να επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

Υ π ε ν θ υ μ ί ζ ε ι
Ότι,η περιορισμένη επιτυχία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης,οφείλεται στην ύπαρξη του ΄΄δημοκρατικού ελλείμματος΄΄ και κυρίως:
- στην λήψη των αποφάσεων με ομοφωνία,
- στην ύπαρξη αδιαφάνειας,
- στην έλλειψη ουσιαστικής εμπλοκής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων,
- στην παντελή έλλειψη ενός δημόσιου διαλόγου που θα περιελάμβανε τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τους Ευρωπαίους Πολίτες.


Υ π ο γ ρ α μ μ ί ζ ε ι
Ότι,οι μελλοντικές εξελίξεις φέρνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση,τα θεσμικά της όργανα και τις εθνικές κυβερνήσεις,αντιμέτωπα με το κρίσιμο ερώτημα ΄΄διατήρηση του διακυβερνητικού χαρακτήρα΄΄ ή ΄΄ενίσχυση της υπερεθνικής προοπτικής΄΄;
Η πρώτη επιλογή θα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της διεύρυνσης εντός του ισχνού θεσμικού πλαισίου,η δεύτερη θα επιφέρει την ζητούμενη ολοκλήρωση της Πολιτικής Ένωσης,την αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ένα γνήσια δημοκρατικό ομοσπονδιακό κράτος.


Κ α λ ε ί
- Την ελληνική κυβέρνηση να φέρει ΑΜΕΣΑ προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων τη Συνθήκη του Amsterdam και τα κόμματα της αντιπολίτευσης,τις ευρωπαϊκές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
- Τα πολιτικά κόμματα,τους Έλληνες πολιτικούς,να αναλάβουν την δική τους ευθύνη για τη μείωση του ΄΄ελλείμματος ενημέρωσης΄΄,διατυπώνοντας ξεκάθαρες θέσεις για το ευρωπαϊκό μέλλον,προβλέποντας τις επερχόμενες εξελίξεις.
- Τους Πολίτες να υιοθετήσουν μια πιο ενεργητική στάση στην ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού προσανατολισμού της χώρας.


=====================================================================


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 9.2.1997

Σήμερα,που οι Ευρωπαίοι Πολίτες,απαιτούν η Νέα Συνθήκη να συμβάλλει στην επίτευξη μιας ολοένα και πιο ελεύθερης,δίκαιης και αλληλέγγυας κοινωνίας,η Ολλανδική προεδρία,που έχει το διττό καθήκον να ολοκληρώσει την διαδικασία της Διακυβερνητικής Διάσκεψης και τη διατήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ορθή πορεία προς την Νομισματική Ένωση,πρέπει να προωθήσει πολιτικές για την ανάπτυξη ενός θεσμικού συστήματος που θα στηρίζεται σε δημοκρατικές βάσεις και θα έχει την ικανότητα να λαμβάνει αποφάσεις,να επιλύει προβλήματα,να διαχειρίζεται κρίσεις.
Η ενίσχυση της εξωτερικής δράσης της Ένωσης για την πολιτική και οικονομική επιρροή της σε παγκόσμιο επίπεδο,προϋποθέτει αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων,ουσιαστική ανάπτυξη των διατάξεων περί ασφάλειας και άμυνας.
Η διαδικασία για τις μελλοντικές διευρύνσεις,υποχρεώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει ένα πραγματικό διαρθρωμένο διάλογο με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες,παρακολουθώντας την οικονομική και κοινωνική πορεία τους,να προετοιμασθεί για την 2η Ευρω-μεσογειακή Διάσκεψη και να συνεχίσει να ενισχύει σε θέματα εναρμόνισης του εθνικού δικαίου με το κοινοτικό,δημοκρατίας,προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και της Μεσογειακής λεκάνης.
Η ενίσχυση του ρόλου των πολιτικών κομμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο,η ευρύτερη εκπροσώπηση και συμμετοχή των Πολιτών στο θεσμικό σύστημα της Ε.Ε.,η ανάδειξη των εξουσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης(Διαμερίσματα,Δήμοι,Περιφέρειες) αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες για την ύπαρξη μιας ασφαλέστερης,περισσότερο αποφασιστικής & δημοκρατικής Ευρώπης,για την δημοκρατική νομιμοποίηση της.
Η ενίσχυση του ρόλου της Ευρώπης στη διεθνή σκηνή,απαιτεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να εργασθούν προς την κατεύθυνση της ομοσπονδιακής μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης,ώστε να αντιμετωπισθούν επιτυχώς οι προκλήσεις που συνεπάγεται η θέληση των Πολιτών για οικονομική ευημερία,για πολιτισμική προσέγγιση,αύξηση της απασχόλησης,διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων,προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων,καταπολέμηση του κοινού εγκλήματος.


=====================================================================


ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8.12.1996

Σήμερα,που βρίσκεται εν εξελίξει η προσαρμογή της Συνθήκης του Maastricht,με τελικό στόχο την εγκαθίδρυση μιας νέας υπερεθνικής ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής,την δημιουργία μιας μεγάλης κοινότητας ελευθερίας,ευημερίας και σταθερότητας,είναι αναγκαίο να κατοχυρωθεί περισσότερο ο ρόλος των Ευρωπαίων Πολιτών.
Σήμερα,στην μεγάλη τους πλειοψηφία,οι Ευρωπαίοι Πολίτες αγνοούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχουν σαν Πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης.Παράλληλα,έχουν κάποια συγκεχυμένη άποψη για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα που εν μέρει οφείλεται στην πολυπλοκότητα του κοινοτικού δικαίου αλλά και στην απροθυμία των πολιτικών να αναλάβουν ενεργό ρόλο για την πληροφόρηση του Πολίτη.
Η Νέα Συνθήκη δεν μπορεί να είναι μακριά από τους προβληματισμούς των Ευρωπαίων Πολιτών,καταλήγοντας σε μια εσωτερική διαδικασία ΄΄τεχνικών της εξουσίας΄΄,οδηγώντας σε νέα κρίση τα όποια αποτελέσματα της.Η προσπάθεια μείωσης του δημοκρατικού ελλείμματος δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται με εξαμβλωματικές λύσεις,με περίπλοκες διαδικασίες συναπόφασης που διευρύνουν το χάσμα μεταξύ Πολιτών και ευρωπαϊκών θεσμών.
Η διαφάνεια κρίνεται ως ουσιαστικός παράγοντας προσέγγισης του Πολίτη,στοιχείο ουσιαστικής σημασίας για κάθε δημοκρατία.Η μεγαλύτερη διαφάνεια και η κατοχύρωση του δικαιώματος των Πολιτών να έχουν πρόσβαση στα επίσημα κοινοτικά έγγραφα θα συμβάλλει στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης των Πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην εδραίωση του συναισθήματος των Πολιτών ότι συμπράττουν στην ευρωπαϊκή οικοδόμηση.Η ουσιαστικοποίηση του περιεχομένου της ευρωπαϊκής ιθαγένειας πρέπει να οδηγήσει τα κράτη-μέλη και τα θεσμικά όργανα να συμπεριλάβουν στη Νέα Συνθήκη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.
Τα Ευρωπαϊκά Πολιτικά Κόμματα πρέπει να αποκτήσουν μέσω της αναθεωρημένης Συνθήκης την κατάλληλη νομική βάση προκειμένου να επιτελέσουν το ρόλο που τους αναγνωρίζει το άρθρο 138Α της Συνθήκης του Maastricht,δηλαδή να συμβάλλουν στη δημιουργία ευρωπαϊκής συνείδησης και στην έκφραση της πολιτικής βούλησης των Πολιτών της Ένωσης.
Σήμερα που η Ευρώπη χρειάζεται την υποστήριξη των Πολιτών της για να προχωρήσει προς την Ομοσπονδιακή της μορφή,η ανάπτυξη της πολιτικής ενημέρωσης και πληροφόρησης είναι αναγκαία όσο ποτέ.Οι ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΦΕΝΤΕΡΑΛΙΣΤΕΣ Ηρακλείου,έχοντας σαν πρώτο άξονα της πολιτικής τους την ενεργοποίηση των Πολιτών,θα εντείνουν την προσπάθεια πληροφόρησης,βοηθώντας τις Αντιπροσωπείες των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων στην Ελλάδα στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής καμπάνιας ΄΄ΠΡΩΤΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ΄΄.

Δεν υπάρχουν σχόλια: